Quan điểm Đảng Vì Dân

Một con đường tháo gỡ những bế tắc Việt Nam

Lâm Thế Nguyên (ĐVDVN)

Với tình trạng bất mãn ngày càng dâng cao về hiện tình xã hội, chúng ta có thể tin tưởng được là Việt Nam sẽ phải có những thay đổi lớn trong thời gian sắp tới. Tiến trình thay đổi tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố cần và đủ khác nhau nhưng dù thay đổi từ đâu, và ra sao, nước Việt rồi cũng sẽ có Dân chủ, người Việt rồi sẽ có Tự Do.  Nhu cầu khẩn thiết của chúng ta là làm sao để sự thay đổi đó đến càng sớm càng tốt, và CHUYỂN THỂ ra sao để không một thành phần dân tộc nào phải trở thành nạn nhân của sự thay đổi sắp tới. Đó là thử thách vô cùng cam go, đòi hỏi sự kết tụ của những tấm lòng đủ lớn để dung chứa cả một dân tộc.

Đọc thêm...
   

Đảng Vì Dân Việt Nam

Phương án Chuyển thể Xã hội

Dân chủ hóa xã hội là một nhu cầu khẩn thiết của đất nước. Dân chủ cũng là yếu tố ắt có và đủ để Việt Nam có thể vượt ra khỏi tình trạng khủng hoảng mọi mặt hiện nay, để có thể phát triển được một cách bình thường và nhanh chóng. Tuy nhiên, nhân dân ta đã gánh chịu quá nhiều đau khổ, từ thời còn chiến tranh cho đến nay. Do đó, dù triệu triệu người đang chán ghét sự tham nhũng, độc tài nhưng chúng ta không thể tiếp tục đánh đổi máu và nước mắt để được có Dân Chủ. 

Việt Nam nhất quyết phải được dân chủ hoá nhưng tiến trình đó phải được thực hiện bằng sự sáng suốt, bao dung và khôn khéo. Mục tiêu đấu tranh trước mắt là nhằm chấm dứt tình trạng độc tài, chứ không phải là tiêu diệt một đảng cầm quyền để dựng nên một đảng cầm quyền khác.

Với chủ trương đó, Việt Nam cần có một Phương Án Chuyển Thể Xã Hội hợp lý để tiến trình tháo gỡ chế độ độc tài chuyển sang thể chế dân chủ sẽ KHÔNG gây ra những đổ vở đáng tiếc. Quan trọng hơn nữa, nó phải bảo đảm rằng nền an ninh quốc gia sẽ luôn được bảo đảm, sinh hoạt kinh tế sẽ không bị trở ngại, quan hệ ngoại giao và thương mãi với quốc tế sẽ không bị trục trặc, và đời sống của quần chúng sẽ không bị xáo trộn.

MỘT SỐ TRỌNG ĐIỂM CẦN ĐƯỢC QUAN TÂM THỰC HIỆN

 1. Chuyển Thể Bộ Máy Nhà Nước: Giải thể tức thời cơ chế "Chính Uỷ" của đảng CSVN trong toàn bộ cơ quan nhà nước, kể cả quân đội, cảnh sát, công an, v.v.. Toàn bộ guồng máy nhà nước phải được đặt dưới sự điều hành của chính phủ mới -- một cơ chế đa thành phần. Sự chuyển thể guồng máy nhà nước là yếu tố cơ bản để thực thi dân chủ từ guồng máy điều hành quốc gia.

 2. Lưu dụng thành phần quân cán chính chuyên ngành: Ngoại trừ một số bộ phận nhân sự cần được tái phối trí tức thời để bảo đảm an ninh cho chính phủ mới, thành phần quân nhân, cảnh sát, công an, công chức các ngành, các cấp nên được cứu xét cho tiếp tục phục vụ nhà nước, để bảo đảm sự liên tục trong việc bảo vệ lãnh thổ, điều hành guồng máy chính quyền các cấp và an ninh xã hội.

 3. Bảo đảm sự sinh hoạt liên tục của xã hội: Tiến trình dân chủ hóa đất nước phải bảo đảm sự sinh hoạt của xã hội trong giai đoạn chuyển tiếp, và chứng minh được khả năng làm tốt hơn xã hội ngay sau đó. Mọi sự thay đổi không có nhu cầu khẩn thiết phải dành ưu tiên cho những chương trình thanh lọc và cải tiến sinh hoạt xã hội.

Phương Án Chuyển Thể Xã Hội của Đảng Vì Dân nhằm góp phần tạo điều kiện cho tiến trình chuyển tiếp chế độ được tốt đẹp trong tinh thần nhân bản; giúp cho sự sinh hoạt và phát triển của xã hội được liên tục. Trong cương vị của một chính đảng, Đảng Vì Dân Việt Nam sẽ cố gắng đấu tranh, hoặc vận động, yểm trợ chính quyền mới thực hiện các yêu cầu quan trọng sau đây, tuỳ theo vị trí và điều kiện thực tế có được. Những trọng điểm này sẽ được tiếp tục cập nhật tuỳ theo tình hình và nhu cầu thực tế của đất nước.

 1. Trả tự do hoàn toàn và tức thời cho tất cả tù nhân chính trị đang bị giam cầm hay quản chế dưới mọi hình thức.

 2. Huỷ bỏ ngay các hình thức sắc luật mang nội dung đàn áp tôn giáo và chính trị do nhà nước CHXHCNVN ban hành.

 3. Nghiêm cấm và nghiêm trị các hành động trả thù, báo oán hoặc những hành vi cố tình làm xáo trộn xã hội.

 4. Tái tổ chức và lưu dụng nhân sự thích hợp cho bộ máy Hành chính, Quân đội và Công an để sớm ổn định chính quyền.

 5. Chỉnh trang nghĩa trang quân đội cho tử sĩ thuộc cả hai chế độ VNCH và CSVN. Thiết lập bia tưởng niệm, với tên tuổi và cấp bậc, cho toàn bộ quân nhân các cấp đã hy sinh trong các cuộc chiến kể từ năm 1954 đến ngày Việt Nam có dân chủ.

 6. Tạo môi trường và điều kiện đóng góp tốt cho thành phần trí thức và mọi giới truyền thông để thu hút chất xám từ nhân dân; đồng thời xây dựng một hình thức ghi nhận các ý kiến đóng góp khách quan từ quần chúng để hoàn chỉnh liên tục các chính sách đối nội và đối ngoại.

 7. Thực hiện hệ thống thông tin công cộng trên toàn lãnh thổ để tạo điều kiện phổ biến các chương trình thông tin, giáo dục đến toàn dân.

 8. Có biện pháp ngăn cấm cấp thời các hình thức sinh hoạt có hình thái khiêu dâm, đồi truỵ, vong bản hay mang nội dung đi ngược lại bản sắc văn hoá truyền thống Việt Nam.

 9. Phục hồi và phát triển các sinh hoạt văn hoá dân tộc.

 10. Tái đào tạo và tu nghiệp hàng ngũ giảng dạy các cấp.

 11. Soạn thảo chương trình giáo dục và phát hành sách giáo khoa mới, đáp ứng nhu cầu giáo dục của đất nước trong xã hội dân chủ.

 12. Thực thi quyền tự do báo chí, ngôn luận. Tư hữu hóa toàn bộ cơ quan truyền thông, báo chí, truyền hình và truyền thanh.

 13. Ưu tiên xây dựng thêm trường ốc, bệnh viện, bệnh xá để đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân.

 14. Nâng đỡ một cách thiết thực cho đời sống của thành phần cảnh sát, quân nhân, công chức cấp thấp thuộc mọi ngành chính quyền.

 15. Hồi hương cấp thời số phụ nữ, trẻ em bị ép buộc hành nghề mãi dâm và có các chương trình trợ giúp đặc biệt để giúp thành phần này sớm phục hồi đời sống bình thường.

 16. Nghiêm cấm và nghiêm trị các hoạt động mãi dâm trẻ vị thành niên và buôn người dưới mọi hình thức hay mức độ.

 17. Chăm lo một cách nhân đạo cho tất cả gia đình cô nhi, quả phụ, thương phế binh, tử sĩ, không phân biệt chế độ phục vụ trước đây.

 18. Cứu xét giảm khinh cho tất cả tù nhân đang thụ án để tạo cơ hội làm lại cuộc đời cho những người lỡ phạm tội lần đầu.

 19. Công nhận và tưởng thưởng, cả tinh thần lẫn vật chất, cho tất cả những người đã có quá trình đấu tranh dân chủ hóa đất nước, dù còn sống hay đã hy sinh, không phân biệt tổ chức hay thành phần, ở trong và ngoài nước.

 20. Đền bù xứng đáng cho những người, hay gia đình, đã thực sự có những đóng góp, hy sinh to lớn trong quá trình tranh đấu giành dân chủ, tự do, độc lập và thống nhất cho đất nước, kể cả thành phần thương phế binh, tử sĩ và gia đình; không phân biệt quá trình, xuất xứ, hay chế độ đã phục vụ.

 21. Thực hiện chương trình trợ giúp đặc biệt cho các tập hợp đồng bào dân tộc bản địa và sắc tộc thiểu số.

 22. Khuyến khích phát triển tối đa các Quỹ Phúc lợi xã hội nhằm tạo điều kiện nâng cao đời sống an sinh của tầng lớp nhân dân có thu nhập thấp.

 23. Phối hợp với chính quyền các nước lân bang để thiết lập các chánh sách yểm trợ cấp thời và đặc biệt cho số kiều bào sinh sống ở những nước này, kể cả việc hồi hương.

 24. Tôn trọng tính chất và sinh hoạt của nền kinh tế thị trường, bảo vệ quyền sở hữu cá nhân, tự do kinh doanh trong khuôn khổ luật pháp.

 25. Phục hồi công thổ, tài sản quốc gia đã bị tiếm dụng dưới mọi hình thức; cứu xét hoàn trả tài sản của các đoàn thể, cá nhân bị tịch thu hay ép buộc sung công sau tháng 04/1975.

 26. Giải quyết cấp thời các trường hợp gây ô nhiễm môi sinh hay hủy hoại sinh thái. Thi hành luật bảo vệ môi sinh, đặc biệt là trong lãnh vực công kỹ nghệ.

 27. Ưu đãi giới quân nhân, công chức và dân lao động nghèo; tăng lương bổng và quyền lợi đủ đảm bảo cuộc sống cho thành phần quân nhân và công chức.

 28. Khuyến khích phát triển tối đa các Quỹ Phúc lợi xã hội nhằm tạo điều kiện nâng cao đời sống an sinh của tầng lớp nhân dân có thu nhập thấp.

 29. Cấp thời vận động ngoại giao truy hồi phần lãnh hải và lãnh thổ đã bị chuyển nhượng bởi nhà nước CHXHCNVN; tái khẳng định chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

 30. Tái thẩm định các hiệp định, hiệp ước, văn kiện quốc tế đã được nhà nước CHXHCNVN ký kết, để tìm biện pháp thương lượng với các quốc gia liên hệ, hay vô hiệu hóa trong các trường hợp cần thiết.

 31. Tình nguyện giải quyết tận gốc vấn đề MIA của Hoa Kỳ và các nước đồng minh một cách nhanh chóng và vô điều kiện.

 32. Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thiện nguyện nước ngoài (gồm cả cơ quan thiện nguyện của người Việt sống ở nước ngoài) vào Việt Nam để trực tiếp giúp đỡ các tầng lớp quần chúng cần những sự hỗ trợ cấp thời .

 

Tổng Tuyển Cử Tự Do là con đường ngắn nhất dẫn đến Dân chủ

Kính mời bạn đọc xem tiếp:

 

Đề cương Việt Nam Mới

Nhận thức và Tâm Thức

Thành khấn anh linh tiền nhân, các anh hùng vị quốc vong thân, các chiến sĩ, nghĩa sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giành độc lập và bảo vệ tự do cho Việt Nam trong suốt quá trình lịch sử. Thành khấn vong linh các đồng bào đã oan tử trên đường từ Bắc vượt thoát vào Nam, hay từ Việt Nam vượt biên sang xứ người tìm tự do.

Nguyện cầu hương linh các bậc tiền nhân phò trợ cho dân tộc chúng ta sớm vượt qua khỏi cảnh nhiễu nhương, đau khổ hiện nay, và đất nước Việt Nam sớm trở thành một quốc gia thực sự có hòa bình, tự do, ấm no và tiến bộ.

Đọc thêm...
   

Lời Kêu Gọi của ĐVDVN

Kính gửi những người lãnh đạo CSVN

Ngày 01 tháng 01 năm 2006

Kính gởi những người lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam.
 

Thưa quý vị,

Chúng ta hãy đối thoại với nhau trên căn bản tình đồng bào.

Là những người có trách nhiệm hàng đầu, quý vị hiểu rõ hơn ai hết là chủ thuyết Cộng Sản đã thực sự tàn lụi trong lịch sử và tư tưởng nhân loại. Cùng lúc đó, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chấm dứt trong giai đoạn lịch sử cận đại vừa qua.

Mặt khác, là những người đang lãnh đạo đất nước, quý vị thừa hiểu là xã hội nước ta ngày nay đang đứng trước một tình trạng đe dọa vô cùng nghiêm trọng. Nếu như tình trạng này không sớm được giải quyết thì Việt Nam khó lòng tránh khỏi nguy cơ của một cuộc xung đột đổ máu. Một khi máu đã đổ, xã hội sẽ rối loạn, chính quyền sẽ mất kiểm soát, và nhân dân sẽ lại lâm vào cảnh điêu linh.

Chúng tôi hiểu rằng với bối cảnh xã hội nước ta, bế tắc chính trị hiện nay rất phức tạp. Chỉ trong phạm vi nội bộ đảng CSVN của quý vị, những người tiến bộ cũng phải rất khó khăn để tồn tại và giữ được ảnh hưởng. Không ai muốn trở thành nạn nhân của một sự thay đổi. Tuy nhiên, thời gian và lịch sử sẽ không chờ đợi mãi.

Đọc thêm...
   
   
© ALLROUNDER