Quan điểm & Bình luận của Đảng Vì Dân

Việt Nam phải thay đổi chính thể

Ðất nước và dân tộc Việt Nam đang mỗi ngày có thêm nhiều vấn đề đáng ưu tư. Phía Nhà nước Việt Nam (NNVN) và các tổ chức đối lập có thể đánh giá từng vấn đề khác nhau, nhưng dù là từ chính kiến nào, không ai phủ nhận được là Việt Nam ngày càng mất ổn định. Sự khủng hoảng nghiêm trọng trong một số lãnh vực quan yếu đã được chính báo chí nhà nước đề cập đến từ lâu. Vấn đề không còn là tranh luận xem Việt Nam có vấn đề hay không, mà là hoá giải những vấn đề hiện hữu như thế nào.

Ðất nước nào cũng có những vấn đề của nó ở mỗi thời kỳ và hoàn cảnh. Nhưng đối với Việt Nam, phần lớn các vấn đề tồn đọng và mới phát sinh là hệ quả của một chế độ thiếu yếu tính “kiểm soát và cân bằng” (check and balance). Vì thế, nhiều vấn đề đã nảy sinh và bộ máy nhà nước không có chức năng khách quan phù hợp để giải quyết. Do đó, muốn giải quyết một cách hiệu quả thực trạng Việt Nam, yếu tố cần và đủ là phải thay đổi chính thể. Vấn đề mới nảy sinh là thay đổi chính thể như thế nào?

Thay đổi một chính thể không phải là tiêu diệt một chế độ bao gồm tất cả những người phục vụ trong bộ máy đó. Trong tiến trình dân chủ hoá, thay đổi chính thể chỉ là thay đổi thành phần nhân sự lãnh đạo, điều chỉnh cơ cấu chính quyền và các chính sách đối nội, đối ngoại của quốc gia. Ðối với trường hợp Việt Nam, thay đổi chính thể là chuyển thể bộ máy độc tài toàn trị thành một cơ chế chính phủ dân chủ đa đảng, với một bản hiến pháp do chính các đại diện dân cử thực sự của nhân dân soạn thảo, và một bộ máy chính quyền, quân đội thực sự trực thuộc quốc gia. Sự khác biệt giữa chuyển thể và lật đổ là: Chủ trương chuyển thể chỉ nhằm phục hồi quyền thực sự làm chủ đất nước cho nhân dân, trong khi chủ trương lật đổ có thể giải nhiệm toàn bộ viên chức chính quyền, giải tán quân đội và thiết lập toàn bộ cơ cấu chính quyền mới như trường hợp xảy ra ở Việt Nam vào tháng 4/1975.

Dân chủ hoá đất nước qua việc thiết lập một chính phủ gồm những người được nhân dân chọn lựa từ nhiều chính đảng khác nhau, kể cả người của đảng CSVN, sẽ tạo ra một môi trường thi đua phục vụ quốc gia và quốc dân. Từ đó, đảng nào chứng tỏ được thiện chí và khả năng sẽ được tín nhiệm cao, đảng nào làm điều sai quấy sẽ bị các đảng khác và nhân dân lên tiếng tố cáo. Sự cạnh tranh uy tín đó sẽ tạo áp lực chấp hành luật pháp lên tất cả thành phần của xã hội, dù là người dân bình thường hay là viên chức chính quyền. Hiến pháp được tôn trọng, luật pháp được thực thi, sẽ là yếu tố để xây dựng một chính quyền tốt.

Với bối cảnh xã hội hiện nay, dân chủ hoá đất nước là một nhu cầu vô cùng quan trọng. Một đất nước thật sự dân chủ không những có môi trường phục hồi được nhân quyền của người dân mà còn tạo ra điều kiện hoá giải những vấn nạn lớn của xã hội -- những vấn đề mà các chế độ độc đảng thường không thể giải quyết được.

Mặt khác, sự thay đổi chính thể cũng cần thiết để Việt Nam có thể xét lại toàn bộ các hiệp ước bất bình đẳng mà chế độ CSVN đã ký kết, trong đó có cả vấn đề phân định lãnh hải và lãnh thổ.

Và sau cùng, sự thay đổi chính thể là điều phải làm để kết thúc một giai đoạn lịch sử phức tạp của dân tộc. Từ đó, định điểm đứng và hướng phát triển của đất nước trong thời gian tới.


Lâm Thế Nguyên (ÐVDVN)

 

   
© ALLROUNDER