Quan điểm & Bình luận của Đảng Vì Dân

Nhu cầu tái tổ chức xã hội

Sinh hoạt xã hội tập hợp vô số yếu tố cộng hưởng, luôn chi phối và kết hợp nhau một cách liên tục. Bộ mặt và hướng đi của xã hội, vì thế, cũng sẽ thay đổi không ngừng. Khi xã hội được điều hướng bởi một quan niệm lãnh đạo thích hợp, nó phát huy tối đa khả năng sáng tạo và cộng tác để phát triển sinh hoạt chung. Khi bị ức chế bởi một tập đoàn độc tài, toàn xã hội tỏ thái độ bất hợp tác và thể hiện khuynh hướng thụ hưởng, tham lam, vị kỷ…

Do đó, để tái tổ chức xã hội, thành phần lãnh đạo quốc gia phải liêm chính để được nhân dân tín nhiệm, và guồng máy chính quyền phải hữu hiệu và trong sạch để được xã hội tin tưởng.

Việt Nam hiện đang ở một giai đoạn vừa có nhiều vấn đề đáng quan tâm song cũng vừa có nhiều yếu tố để thăng tiến nếu như được điều hướng một cách tốt đẹp. Vấn đề trở ngại lớn nhất bây giờ là làm sao giải toả được bế tắc chính trị đang có để mọi thành phần xã hội đều có được cơ hội đóng góp vào tiến trình làm tốt hơn xã hội; trong đó, trách nhiệm hàng đầu là của các đoàn thể chính trị và các tôn giáo có nhiều ảnh hưởng trong sinh hoạt tinh thần của quần chúng. 

Việt Nam là một đất nước có văn hóa song cũng là một dân tộc có một đặc tính cố hữu là chỉ có thể đoàn kết được khi có một lý tưởng để dấn thân phục vụ và hy sinh. Lịch sử Việt cho thấy rằng những giai đoạn hào hùng, sáng lạn nhất của dân tộc Việt thường chỉ xảy ra ở những giai đoạn đấu tranh chống ngoại xâm. Những thời thanh bình, hưng trị thì rất hiếm trong lịch sử Việt. Trong giai đoạn cận đại, lịch sử Việt Nam có nhiều điểm gây được sự kính phục của thế giới nhưng đó cũng là nỗ lực chống ngoại xâm. 

Từ nhận thức đó, muốn xây dựng một xã hội mới, Việt Nam cần được hướng về một lý tưởng thật sự gần gủi, tốt đẹp và thích hợp với truyền thống văn hóa dân tộc cũng như nguyện vọng của đại đa số quần chúng ở thời kỳ này. Lý tưởng đó là xây dựng một xã hội Dân Chủ Nhân Bản song song với tiến trình phát triển chung của đất nước.

Để thực hiện lý tưởng phụng sự đó, Việt Nam cần có một cuộc cách mạng xã hội thực sự phát xuất từ các tầng lớp nhân dân, đấu tranh cho quyền lợi thực tiễn của người dân và lấy tương lai của nhân dân làm cứu cánh phụng sự.

Động lực thúc đẩy thành hình cuộc cách mạng xã hội đó phải xuất phát từ các tầng lớp trẻ có ý thức, có quan tâm sâu xa về hiện trạng và nhu cầu cấp thiết của xã hội; đồng thời cũng là thành phần có khả năng đeo đuổi thực hiện lý tưởng cao đẹp này. 

Tóm lại, xã hội Việt Nam cần phải được lột xác, cải thiện và phát triển. Muốn làm được điều đó, Việt Nam cần có một cuộc cách mạng xã hội được thực hiện với một tinh thần mới và một tâm thức mới. 

Công cuộc cách mạng xã hội đó sẽ thúc đẩy những cải cách cần thiết để nhằm tái tổ chức xã hội, và đặt định nền tảng cần thiết cho một xã hội mới, lấy Dân Chủ Nhân Bản làm tư tưởng chỉ đạo, thay thế cho những tư tưởng ngoại nhập, vá víu vay mượn từ bên ngoài. 

Khi có được một chính quyền dân cử tự do từ cuộc Tổng Tuyển Cử, chính quyền mới cần quan tâm thực hiện các chánh sách cấp thời cho giai đoạn chuyển tiếp, và những chánh sách ích quốc an dân trong giai đoạn tiếp nối sau đó. 

Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)

   
© ALLROUNDER